Disclaimer

Mindfulnessblog.nl verleent u hierbij toegang tot deze website en nodigt u uit hier aangeboden diensten te gebruiken.

Minfulnessblog.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

mindfulnessblog.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten en afbeeldingen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

In het bijzonder zijn alle prijzen maar ook alle andere inhoud op deze website en de websites waar wij naar toe hyperlinken onder voorbehoud van type-, schrijf- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van de website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen waar mindfulnessblog.nl geen inhoudelijk toezicht en beheer op heeft.

mindfulnessblog.nl doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan mindfulnessblog.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Autersrechten

Alle content op mindfulnessblog.nl is auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van mindfulnessblog.nl of diens auteursrechthebbende worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op eniger wijze worden vermenigvuldigd.

mindfulnessblog.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van auteursrecht wanneer de schending is aangeleverd door derde.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.